aktuálně platné stanovy spolku

Název spolku

Strobilus, z.s.


Sídlo

Řestoky 174, 538 51 Chrast u Chrudimi


Charakter

Spolek založený podle zákona č. 89/2012 Sb., v němž se

dobrovolně sdružují děti, mladistvé i dospělé osoby

na základě společných zájmů.


Účel založení

Výchovně vzdělávací činnost pro děti a mládež, jež by

- je naučila chovat se v přírodě, respektovat ji a pečovat o ní i zvířata v ní žijící a probudit tím v mladších generacích touhu po jejím zachování

- ukázala jim, co je přátelství, respekt, tolerance, umění pomáhat si, rozdělit se, spolupracovat, ctít názor a práva druhého, apod.

- podporovala a rozvíjela schopnosti, dovednosti a talenty dětí a mládeže v kolektivu vrstevníků

- se podílela na prevenci sociálně patologických jevů, kriminality mládeže a užívání drog

Tohoto účelu je naplňováno pomocí mimoškolního setkávání s dětmi a mládeží, a to formou dětských dnů, víkendových akcí či letních táborů.

Součástí plánu na rozvoj skupiny je též vybudování vlastní základny pro potřeby spolku a pořádání těchto akcí.


Statutární orgán

jednání za spolek

Statutárním orgánem spolku je osadní výbor, složený ze tří členů (zakladatelů), v čele s předsedou.

Jménem spolku je oprávněn jednat každý člen osadního výboru samostatně.

Osadní výbor řídí činnost spolku a také se na ní aktivně podílí, a to v souladu s těmito stanovami a účelem, pro který byl spolek založen.

Zejména tedy osadní výbor určuje vnitřní řád spolku, přijímá nové členy a stanovuje výši případných členských příspěvků, hospodaří s finančními prostředky a rozděluje případný zisk spolku, uděluje funkce a rozděluje úkoly mezi aktivní členy spolku a spolu s nimi plánuje jednotlivé akce.

V případě odstoupení některého člena osadního výboru z funkce či ukončení jeho působení ve spolku, bude na jeho místo zvolen jeden z aktivních členů spolku.


Vznik a zánik

členství, práva

a povinnosti člena

spolku

Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, která má zájem účastnit se společných aktivit spolku nebo se přímo podílet na jeho rozvoji, a to bez ohledu na věk.

Přihlášku ke členství je nutné podat písemně, s členstvím nezletilého dítěte musí souhlasit jeho zákonný zástupce, který za něj také přihlášku podepisuje.

O přijetí člena bude hlasováno na nejbližší schůzi osadního výboru, nejpozději však do 60ti dnů. Členství vzniká jednomyslným souhlasem osadního výboru.

Člen má povinnost respektovat tyto stanovy, jednat v souladu s cíli a účelem spolku, chránit jeho dobré jméno a dle svých schopností se podílet na jeho rozvoji. Dále je povinnen uhradit členský příspěvek, pokud je stanoven.

Člen má právo být informován o činnosti spolku, plánovaných akcích a setkáních a účastnit se jich.

Plnoletí členové mají navíc právo volit nové členy osadního výboru, předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku, podílet se na stanovování cílů i plánování dalších akcí a setkání spolku.

Členství zaniká doručením písemného oznámení člena o vystoupení k rukám předsedy osadního výboru, jednomyslným rozhodnutím osadního výboru o vyloučení člena, úmrtím člena nebo zánikem spolku.


Účetní zásady

Hospodářský rok je od 1. září do 31. srpna daného roku.

Pro zajištění svých činností může spolek uzavírat smlouvy s PO i FO.

Za stejným účelem může spolek též nabývat movitý i nemovitý majetek.

Pro uchování své finanční soběstačnosti může spolek vyvíjet takovou výdělečnou činnost, jež přímo souvisí s účelem jeho založení, např.

     -   vybírat členské příspěvky od svých členů

     -   vybírat vstupné na akcích pořádaných pro děti a mládež

     -   vybírat úplatu za víkendové pobyty a letní tábory pořádané pro děti

     -   nakupovat či vyrábět a následně prodávat upomínkové předměty

     -   pronajímat budovu a pozemek (základnu) a také vybavení

     -   získávat dotace, příp. finanční i materiální dary od sponzorů

Veškeré výdaje na činnost spolku musí být v souladu s těmito stanovami a vždy schváleny všemi členy osadního výboru spolku.

Za celoroční práci ve spolku může být po ukončení hospodářského roku vyplacena členům osadního výboru i vybraným aktivním členům spolku finanční odměna.

Dané členy i konkrétní výši odměny určuje osadní výbor podle aktuální situace, souhrnná výše odměn však nesmí překročit 30 % celkového dosaženého zisku.

Zbývající část zisku (70 %) bude použita na další rozvoj spolku, zajištění jeho činnosti v novém roce, případně nové vybavení a tvorbu finanční rezervy.


Závěrečná

ujednání

Organizace a činnost spolku se řídí těmito stanovami a také platným právním řádem České Republiky.

Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným spolkem nebo pravomocným rozhodnutím státních orgánů. Zaniká-li dobrovolně, rozhodne výkonný osadní výbor o způsobu majetkového vypořádání, a to min. dva měsíce před ukončením činnosti.

Jakákoliv změna ve stanovách musí být provedena písemně.

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem doručení na soud k zápisu do rejstříku spolků.