aktuálně platné stanovy spolku

popis

Název:   Strobilus, z.s.

Sídlo:      Řestoky 174, 538 51 Chrast u Chrudimi

Charakter:   Spolek založený podle zákona č. 89/2012 Sb., v němž se dobrovolně sdružují děti, mladistvé i dospělé osoby na základě společných zájmů.

účel

založení

Smyslem založení spolku je výchovně vzdělávací činnost pro děti a mládež, jež by

     -  je naučila chovat se v přírodě, respektovat ji a pečovat o ní i zvířata v ní žijící a probudit tím v mladších generacích touhu po jejím zachování a ochraně

     -   ukázala jim, co je přátelství, respekt, tolerance, umění pomáhat si, rozdělit se, spolupracovat, ctít názor a práva druhého, apod.

     -   podporovala a rozvíjela schopnosti, dovednosti a talenty dětí a mládeže v kolektivu vrstevníků

     -   se podílela na prevenci sociálně patologických jevů, kriminality mládeže a užívání drog

Tohoto účelu bude naplňováno pomocí mimoškolního setkávání s dětmi a mládeží, a to formou dětských dnů, víkendových akcí či letních táborů. Součástí plánu na rozvoj skupiny je též vybudování vlastní základny pro potřeby spolku a pořádání těchto akcí.

Statutární orgán

a

jednání za spolek

Statutárním orgánem spolku je osadní výbor, složený ze tří členů (zakladatelů), v čele s předsedou.

Jménem spolku je oprávněn jednat každý člen osadního výboru samostatně.

Osadní výbor řídí činnost spolku a také se na ní aktivně podílí, a to v souladu s těmito stanovami a účelem, pro který byl spolek založen.

Zejména tedy osadní výbor určuje vnitřní řád spolku, přijímá nové členy a stanovuje výši případných členských příspěvků, hospodaří s finančními prostředky a rozděluje případný zisk spolku, uděluje funkce a rozděluje úkoly mezi aktivní členy spolku a spolu s nimi plánuje jednotlivé akce pro děti a mládež.

V případě odstoupení některého člena osadního výboru z funkce či ukončení jeho působení ve spolku, bude na jeho místo zvolen jeden z aktivních členů spolku.

Vznik

a zánik členství,

práva

a povinnosti člena spolku

Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, která má zájem účastnit se společných aktivit spolku nebo se přímo podílet na jeho rozvoji, bez ohledu na věk.

Přihlášku ke členství je nutné podat písemně, s členstvím nezletilého dítěte musí souhlasit jeho zákonný zástupce, který za něj také přihlášku podepisuje.

O přijetí člena bude hlasováno na nejbližší schůzi osadního výboru, nejpozději však do 60ti dnů.

Členství vzniká jednomyslným souhlasem osadního výboru.

Člen má povinnost respektovat tyto stanovy, jednat v souladu s cíli a účelem spolku, chránit jeho dobré jméno a dle svých schopností se podílet na jeho rozvoji. Dále je povinnen uhradit řádně a včas členský příspěvek, pokud je pro dané období stanoven.

Člen má právo být informován o činnosti spolku, plánovaných akcích a setkáních a účastnit se jich.

Plnoletí členové mají navíc právo volit nové členy osadního výboru, předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku, podílet se na stanovování cílů i plánování dalších akcí a setkání spolku.

Členství zaniká doručením písemného oznámení člena o vystoupení k rukám předsedy osadního výboru, jednomyslným rozhodnutím osadního výboru o vyloučení člena, úmrtím člena nebo zánikem spolku.

Účetní zásady

Hospodářský rok je od 1. září do 31. srpna daného roku.

Pro zajištění svých činností může spolek uzavírat smlouvy s PO i FO.

Za stejným účelem může spolek též nabývat movitý i nemovitý majetek.

Pro uchování své finanční soběstačnosti může spolek vyvíjet takovou výdělečnou činnost, jež přímo souvisí s účelem jeho založení, např.

     -   vybírat členské příspěvky od svých členů

     -   vybírat vstupné na akcích pořádaných pro děti a mládež

     -   vybírat úplatu za víkendové pobyty a letní tábory pořádané pro děti a mládež

     -   nakupovat či vyrábět a následně prodávat upomínkové předměty na tyto akce

     -   pronajímat budovu a pozemek (základnu) a nemovitý majetek (vybavení)

     -   získávat dotace, příp. finanční i materiální dary od sponzorů

Veškeré výdaje na činnost spolku musí být v souladu s těmito stanovami a vždy schváleny všemi členy osadního výboru spolku.

Za celoroční práci ve spolku může být po ukončení hospodářského roku vyplacena členům osadního výboru i vybraným aktivním členům spolku finanční odměna. Dané členy i konkrétní výši odměny určuje osadní výbor podle aktuální situace, souhrnná výše odměn však nesmí překročit 30 % celkového dosaženého zisku.

Zbývající část zisku (70 %) bude použita na další rozvoj spolku, zajištění jeho činnosti v novém roce, případně nové vybavení a tvorbu finanční rezervy.

Závěrečná

ujednání

Organizace a činnost spolku se řídí těmito stanovami a platným právním řádem.

Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným spolkem nebo pravomocným rozhodnutím státních orgánů. Zaniká-li dobrovolně, rozhodne výkonný osadní výbor o způsobu majetkového vypořádání, a to min. dva měsíce před ukončením činnosti.

Jakákoliv změna ve stanovách musí být provedena písemně.

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem doručení na soud k zápisu do rejstříku spolků.