STANOVY  SPOLKU

Stanovy platné od 1. září 2017, zapsané v Rejstříku spolků v Hradci Králové, pod. spis. zn. L10297.

 

SPECIFIKACE

 

 

ÚČEL  ZALOŽENÍ

SPOLKU

 

 

 

 

 

 

STATUTÁRNÍ

ORGÁN

JEDNÁNÍ  JMÉNEM

SPOLKU

 

 

VZNIK  A  ZÁNIK

ČLENSTVÍ

 A

PRÁVA

A  POVINNOSTI

ČLENA  SPOLKU

  

 

 

 

 

 

ZÁSADY

HOSPODAŘENÍ

SPOLKU

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚREČNÁ

USTANOVENÍ 

 

 

Název:         Strobilus, z.s.

Sídlo:           Řestoky 174, 538 51 Chrast u Chrudimi

Charakter:   Spolek založený podle zákona č. 89/2012 Sb., v němž se dobrovolně sdružují děti,

                    mladistvé i dospělé osoby na základě společných zájmů.

Smyslem založení spolku je výchovně vzdělávací činnost pro děti a mládež, jež by

-  je naučila chovat se v přírodě, respektovat ji a pečovat o ní i zvířata v ní žijící

    a probudit tím v mladších generacích touhu po jejím zachování a ochraně

-  ukázala jim, co je přátelství, respekt, tolerance, umění pomáhat si, rozdělit se,

    spolupracovat, ctít názor a práva druhého, apod.

-  podporovala a rozvíjela schopnosti, dovednosti a talenty dětí a mládeže

    v kolektivu vrstevníků

-  se podílela na prevenci sociálně patologických jevů, kriminality mládeže a užívání drog

 

Tohoto účelu bude naplňováno pomocí mimoškolního setkávání s dětmi a mládeží, a to formou

dětských dnů, víkendových akcí či letních táborů. Součástí plánu na rozvoj skupiny je též

vybudování vlastní základny pro potřeby spolku a pořádání těchto akcí.

1.  Statutárním orgánem spolku je osadní výbor, složený ze tří členů (zakladatelů),

     v čele s předsedou.

2.  Jménem spolku je oprávněn jednat každý člen osadního výboru samostatně.

3.  Osadní výbor řídí činnost spolku a také se na ní aktivně podílí, a to v souladu

     s těmito stanovami a účelem, pro který byl spolek založen.

4.  Zejména tedy osadní výbor určuje vnitřní řád spolku, přijímá nové členy a stanovuje výši

     případných členských příspěvků, hospodaří s finančními prostředky a rozděluje případný

     zisk spolku, uděluje funkce a rozděluje úkoly mezi aktivní členy spolku

     a spolu s nimi plánuje jednotlivé akce pro děti a mládež.

5.  V případě odstoupení některého člena osadního výboru z funkce či ukončení jeho působení

     ve spolku, bude na jeho místo zvolen jeden z aktivních členů spolku.

1.  Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, která má zájem účastnit se společných

     aktivit spolku nebo se přímo podílet na jeho rozvoji, a to bez ohledu na věk.

2.  Přihlášku ke členství je nutné podat písemně, s členstvím nezletilého dítěte musí souhlasit

     jeho zákonný zástupce, který za něj také přihlášku podepisuje.

3.  O přijetí člena bude hlasováno na nejbližší schůzi osadního výboru,

     nejpozději však do 60ti dnů.

4.  Členství vzniká jednomyslným souhlasem osadního výboru.

5.  Člen má povinnost respektovat tyto stanovy, jednat v souladu s cíli a účelem spolku,

     chránit jeho dobré jméno a dle svých schopností se podílet na jeho rozvoji. Dále je

     povinnen uhradit řádně a včas členský příspěvek, pokud je pro dané období stanoven.

6.  Člen má právo být informován o činnosti spolku, plánovaných akcích a setkáních

     a účastnit se jich.

7.  Plnoletí členové mají navíc právo volit nové členy osadního výboru, předkládat návrhy,

     podněty a připomínky k činnosti spolku, podílet se na stanovování cílů

     i plánování dalších akcí a setkání spolku.

8.  Členství zaniká doručením písemného oznámení člena o vystoupení k rukám předsedy

     osadního výboru, jednomyslným rozhodnutím osadního výboru o vyloučení člena,

     úmrtím člena nebo zánikem spolku.

 

1.  Hospodářský rok je od 1. září do 31. srpna daného roku.

2.  Pro zajištění svých činností může spolek uzavírat smlouvy

     s právnickými i fyzickými osobami.

3.  Za stejným účelem může spolek též nabývat movitý i nemovitý majetek.

4.  Pro uchování své finanční soběstačnosti může spolek vyvíjet takovou výdělečnou činnost,

     jež přímo souvisí s účelem jeho založení, např.

-  vybírat členské příspěvky od svých členů

-  vybírat vstupné na akcích pořádaných pro děti a mládež

-  vybírat úplatu za víkendové pobyty a letní tábory pořádané pro děti a mládež

-  nakupovat či vyrábět a následně prodávat upomínkové předměty na tyto akce a pobyty

-  pronajímat budovu a pozemek (základnu) a nemovitý majetek (sport. a jiné vybavení)

-  získávat dotace, příp. finanční i materiální dary od sponzorů

5.   Veškeré výdaje na činnost spolku musí být v souladu s těmito stanovami a vždy schváleny

     všemi členy osadního výboru spolku.

6.  Za celoroční práci ve spolku může být po ukončení hospodářského roku vyplacena členům

     osadního výboru i vybraným aktivním členům spolku finanční odměna. Dané členy

     i konkrétní výši odměny určuje osadní výbor podle aktuální situace, souhrnná výše odměn

     však nesmí překročit 30 % celkového dosaženého zisku.

7.  Zbývající část zisku (70 %) bude použita na další rozvoj spolku, zajištění jeho činnosti

     v novém roce, případně nové vybavení a tvorbu finanční rezervy.

1.  Organizace a činnost spolku se řídí těmito stanovami a platným právním řádem ČR.

2.  Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným spolkem

     nebo pravomocným rozhodnutím státních orgánů. Zaniká-li dobrovolně,

     rozhodne výkonný osadní výbor o způsobu majetkového vypořádání,

     a to min. dva měsíce před ukončením činnosti.

3.  Jakákoliv změna ve stanovách musí být provedena písemně.

4.  Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem doručení na soud k zápisu do rejstříku.